Glasmästarnas Garantifond

Glasbranschföreningens medlemsföretag är obligatoriskt anslutna till Glasmästarnas Garantifond som lämnar en kollektiv garantiutfästelse för arbete utfört till konsument.                  

Då konsument anmält reklamation på utfört arbete är entreprenören skyldig att utan dröjsmål och utan kostnad för konsumenten avhjälpa brist och fel som framträtt under garantitiden och som anmälts till entreprenören inom skälig tid. Sker ej avhjälpande utan oskäligt dröjsmål äger konsumenten på sätt som anges i reglerna att begära rättelse genom garantifonden. Garantifonden ska då ge besiktningsman i uppdrag att utföra en opartisk besiktning och därefter om reklamationen bedöms berättigad ska felet avhjälpas främst av ursprunglig entreprenör och om detta inte går av annan entreprenör på ursprunglig entreprenörs bekostnad. Garantifonden går in om ersättning inte kan erhållas från ursprunglig entreprenör. Max belopp är 100 000 kronor.   

De seriösa och yrkeskunniga glasmästeriföretagen kan med garantifonden ge kunderna en ytterligare försäkran om att man får ett fullgott yrkesarbete utfört. Då medlem icke rättar fel och brister i enlighet med vad som sagts i reglerna uppdrar Garantifonden åt annan medlem i Glasbranschföreningen att utföra arbetet på den felande glasmästarens bekostnad.

Glasbranschföreningens Etiska råd tar ställning till reklamationer som gäller medlemsföretagen.

Konsument

1. OMFATTNING

Reglerna avser reparations-, underhålls-, mindreombyggnads-, nybyggnads- och inramningsarbeten som medlemsföretaget utför åt konsument.

Andra leveransbestämmelser

Förhållandet mellan glasmästeriföretaget och konsument regleras av konsumenttjänstlagen.
Garantifonden innebär en förstärkning av konsumentensrättsliga ställning de första åren efter det arbetet blivit utfört.

2.  GLASMÄSTARNAS GARANTIFOND

Medlemmarna i Glasbranschföreningen är obligatoriskt anslutna till Glasmästarnas Garantifond, som lämnar en kollektiv garantiutfästelse. De seriösa och yrkeskunniga glasmästeriföretagen kan härigenom ge kunderna en ytterligare försäkran om att man får ett fullgott yrkesarbete utfört.

I och med förekomsten av Garantifonden tillförsäkras konsumenterna

  • två års garanti på utfört arbete
  • opartisk besiktning om så anses påkallat
  • att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir tillrättade av respektive medlemsföretag eller genom Garantifondens försorg.

 3.  GARANTI

För utfört arbete och av glasmästeriföretaget levererat material lämnas en garanti för brist och fel under en tid av två år från arbetets färdigställande. Arbetet skall anses färdigställt då konsumenten erhållit underrättelse härom från glasmästeriföretaget eller, om sådan underrättelse ej skett, dagen för slutfakturans utställande. Garantin omfattar inte egenproduktion av ej P-märkta isolerrutor och byte av bilrutor. Garantifonden täcker krav på upp till 100 000 kr exkl moms per ärende.

4.  REKLAMATION

Glasmästeriföretaget är skyldigt att utan oskäligt dröjsmål och utan kostnad för konsumenten avhjälpa brist och fel som framträtt under garantitiden och som anmälts (reklamerats) till glasmästeriföretaget inom skälig tid, normalt en månad, efter det brist eller fel konstaterats. Sker ej avhjälpande utan oskäligt dröjsmål äger konsumenten på sätt som anges begära rättelse.

5.  ANMÄLAN AV TVIST

Finner konsumenten att avhjälpande av fel och brister icke sker inom den i punkt 4 föreskrivna tiden och önskar utnyttja Garantifondens kollektiva garantiutfästelse skall han hänskjuta tvisten till Glasmästarnas Garantifond och begära rättelse.

Ytterligare upplysningar och anvisningar:

Glasbranschföreningen
Box 16286 
103 25 Stockholm 
tel 08-453 90 70, fax 08- 453 90 71
info@gbf.se

Konsumentskydd
Sedan tvist hänskjutits till Glasmästarnas Garantifond låter Garantifonden utföra erforderlig besiktning. Om det vid besiktningen konstateras berättigade anmärkningar svarar glasmästeriföretaget för besiktningskostnaderna. I annat fall betalas kostnaderna av kunden.

Skulle medlem i Glasbranschföreningen icke rätta fel och brister i enlighet med vad som rekommenderas av Glasmästarnas Garantifond uppdrar Garantifonden åt annan medlem i Glasbranschföreningen att utföra arbetet.

Preskription
För att kunna upptagas till behandling av Glasmästarnas Garantifond ska tvist hänskjutas dit senast två månader efter garantitidens utgång.

Skriv ut sidan