Information med anledning av varsel mot Sveriges Byggindustrier

2016-03-30

TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Byggnads har förvarnat (varslat) Sveriges Byggindustrier om att arbetstagare som är anställda under Byggavtalet kommer att tas ut i strejk. Strejken bryter ut den 12 april kl. 06.00 om parterna inte kan komma överens före det. Glasbranschföreningen svarar här på ett antal frågor som våra glasföretag kan ställas inför.

Hur är varslet utformat?
Ett varsel är en förvarning måste lämnas sju arbetsdagar innan stridsåtgärden kan bryta ut. Det är vanligt att ett varsel innehåller flera stridsåtgärder som bryter ut olika datum. Stridsåtgärden denna gång är:
- Varsel om strejk, från tisdagen den 12 april 2016 kl. 06.00

Varslet innehåller också en upptrappning vilket betyder att strejken kommer att utökas om parterna inte enas. Stridsåtgärderna kommer då att utökas enligt följande:

- Varsel om strejk, från tisdagen den 19 april 2016, kl. 06.00

Och ytterligare upptrappning:
- Varsel om strejk, från tisdagen den 26 april 2016, kl. 06.00

Detta strejkvarsel gäller Byggavtalet och det riktar sig endast mot företag som är bundna av detta kollektivavtal. Det är alltså företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier som omfattas.
Varslet mot dessa företag kommer dock även att påverka andra företag som verkar inom byggsektorn. Nedan följer ett antal frågor och svar som kan uppstå med anledning av denna förvarning om konflikt.

Hur ska jag veta om den byggarbetsplats mitt företag arbetar på drabbas om strejken träder ikraft?
Det får du veta genom att du tittar i bifogad lista där alla arbetsplatser anges. Det är viktigt att du noga går igenom dessa bifogade listor. Det finns en lista som gäller för varslet den 12 april, en annan för varslet som gäller från den 19 april och ett tredje varsel som gäller från den 26 april. Om byggarbetsplatsen där du jobbar är angiven i varslet, rekommenderar Glasbranschföreningen dig att ta kontakt med berörd platsledning för att få information och råd kring läget.

Vad gäller för Byggnads medlemmar som är anställda under Glasmästeriavtalet?
Dessa arbetstagare arbetar som vanligt. Att arbetstagarna är medlemmar i Byggnads har ingen betydelse. Det är endast arbetsuppgifter som faller under Byggavtalet som omfattas. Allt arbete som faller under Glasmästeriavtalet får utföras som vanligt.

Mitt företag arbetar på en byggarbetsplats där arbetet är nedlagt för alla som omfattas av Byggavtalet. Det betyder att inte heller vi kan jobba vidare. Vad gör jag?
Svaret på denna fråga kan delas upp i två delar. Den ena delen handlar om vad som gäller entreprenadrättsligt. Det vill säga mellan ditt företag och det företag som har gett dig i uppdrag att arbeta där. Läs mer längre ned i dokumentet om vad som gäller entreprenadrättsligt.

Den andra delen handlar om vad som gäller arbetsrättsligt och det ska vi börja med att reda ut.

Frågor som rör det arbetsrättsliga

De arbetstagare som jag har på den byggarbetsplats som är uttagen i strejk kan inte jobba. Kan jag flytta dessa arbetstagare till andra uppdrag medan strejken pågår?
Ja, det kan du göra. Det går bra att omplacera arbetstagarna till att utföra arbete på andra uppdrag.

De arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatsen som är uttagen i strejk kan inte jobba där och jag har inga andra projekt att flytta arbetstagarna till. Måste jag betala lön till dessa arbetstagare?
Ja, det måste du.

Byggnads går nu runt på mitt företags arbetsplatser och vill argumentera och få stöd för sin konflikt. Är det verkligen tillåtet?
Nej, det är inte tillåtet. Byggnads har inte på grund av den varslade strejken rätt att besöka arbetsplatser eller hålla fackliga informationsmöten och diskussioner på arbetstid etc. Byggnads får inte störa produktionen.

Frågor som rör det entreprenadrättsliga

Mitt företag kan inte genomföra uppdraget i enlighet med det avtal vi har med entreprenören. Vad ska jag göra nu?
Du bör omgående skriftligt underrätta din beställare att du inte kan utföra arbete.

Förslagsvis skriver du så här:
Underrättelse till entreprenör
Vi får härmed meddela att strejken på byggsidan gentemot ett antal arbetsplatser (eller namngiven arbetsplats) direkt eller indirekt kan medföra förseningar av kontraktsarbetena – på ovan angiven entreprenad och arbetsområde (arbetsplats). Då strejkens längd inte kan förutsägas kan det för närvarande inte fastställas vilken ändring av kontraktstiden som konflikten föranleder. AB 92/AB04/ABT06 ingår i mellanvarande avtal. Enligt 4 kap 4§ ska beställaren underrättas och vi begär i enlighet med 4 kap 3§ tills vidare förlängning av kontraktstiden med (ange dagar/veckor om det går). Består hindret eller om nya hinder uppstår är ytterligare förlängning nödvändig.

Underrättelse till leverantör
Vi får härmed meddela att strejken på byggsidan gentemot ett antal arbetsplatser direkt eller indirekt kan medföra att vi tills vidare inte kan ta emot varuleveranser till ovan angiven arbetsplats. Då strejkens längd inte kan förutsägas kan det för närvarande inte fastställas vilken ändring av kontraktstiden som konflikten föranleder. ABM 92/AMB07 ingår i mellanvarande avtal. Enligt ABM 92 p. 33 / AMB 07 p. 10 ska säljaren underrättas om hinder av köpets fullgörande inom leveranstiden på grund av strejk.

Dessa skriftliga underrättelser ska du återupprepa om konflikten består, efter någon vecka.

Om man följer standardavtalen så utgår inte någon ersättning från beställare vid denna typ av konflikt.

Sammanfattningsvis ska du underrätta leverantörer och beställare skriftligen. Det är också bra att du så snart du läst igenom varslet börjar planera ditt arbete och att du undersöker om du kan omplacera arbetstagare. Utse gärna en informationsansvarig hos dig som fortlöpande håller din personal underrättad. Detta för att undvika ryktesspridning, något som är väldigt vanligt i samband med varsel om strejk.

Tveka inte att kontakta Glasbranschföreningen om du har frågor med anledning av denna förvarning om konflikt. Mejla: ingrid.clementson@gbf.se

Mitt företag jobbar på en av dessa arbetsplatser: så jag kommer att påverkas. Vad gör jag då?
Mejla ditt företags namn, organisationsnummer samt vilken byggarbetsplats det gäller. Mejla dessa uppgifter till: ingrid.clementson@gbf.se

Avslutningsvis vill vi framhålla att avtalsförhandlingarna om Glasmästeriavtalet – mellan Glasbranschföreningen och Byggnads pågår som vanligt.

Med vänliga hälsningar
Glasbranschföreningen

Skriv ut sidan