Det livsviktiga dagsljuset

Aktuell forskning inom området ”ljus och hälsa” visar att solljus/dagsljus är av avgörande betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Bland annat styrs dygnsrytmen av dagsljusets spektrala växlingar över dygnet. Förutom att dagsljusförhållandena förstås inverkar på vårt seende menar vissa forskare att även immunförsvaret påverkas.

Vad säger byggreglerna?

6:32 Ljusförhållanden:

• Rum eller avskiljbara delar av rum i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig.

Allmänt råd: Som ett schablonvärde kan gälla att fönsterglasarean bör ge motsvarande ljusinsläpp som uppnås då fönsterglasarean är minst 10 % av golvarean när fönstret har 2 eller 3 klarglas. En förenklad metod för uppskattning av fönsterglasarea fi nns i SS 91 42 01.

• I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus.

Hur definieras dagsljus?

Solinstrålning kan vara både till glädje och besvär och måste kunna styras. Variationen i rummet får inte bli för stor, och ljus från fönster får inte blända. Det fi nns beskrivnings- och beräkningsmetoder för att bestämma styrkan, kvaliteten och fördelningen av sol- och dagsljus i olika rum.

Beskrivning Symbol Enhet Beteckning
Ljusstyrka, ljuskällans intensitet i en viss riktning I Candela cd

Ljusflöde, mängden ljus som en ljuskälla avger

φ Lumen lm

 

Belysningsstyrka, mängden ljus som träffar en yta (mäts i lux ≈ lm/m2)

E Lux lx

Luminans, mängden ljus som en yta utsänder per ytenhet

L Candela/m2 cd/m2
Skriv ut sidan