Ansök om att bli MTK-auktoriserad

För att du ska kunna ansöka om att bli MTK-auktoriserad krävs att du har gått antingen kursen MTK Montage och brand (kurs för montörer) eller MTK Anvisningar (kurs för arbetsledare). Båda kurserna är på två dagar. För att inte mista din behörighet måste du därefter gå uppföljningskursen MTK 3 inom fem år efter det att du gick någon av de tidigare kurserna. Därefter repeteras kursen (MTK 3) vart femte år.

Företaget ska även uppvisa ett montageobjekt där MTK-auktoriserad personal utfört ett regelrätt MTK-montage, enligt gällande MTK-anvisningar. Besiktning utförs av oberoende besiktningsman utsedd av Glasbranschföreningen. Besiktningen innehåller samma punkter som avsynas som vid löpande MTK-besiktningarna. När företaget blivit godkänd enligt inträdesbesiktning, översänds underlag som tillsammans med inlämnad ansökan handläggs under en tidsperiod av 2 till 4 veckor.

MTK Montage och brand 

- Kurs för montörer 

MTK Montage och brand är en praktiskt inriktad kurs på två dagar med tyngdpunkt på montering av glas och ramverk. Kursen är uppdelad på två delar där den första delen – MTK Montage – innehåller en genomgång av MTKs monteringsanvisningar för isolerrutor och du får även praktiskt genomföra montage av isolerrutor i trä- och aluminiumfönster. MTK Montage innehåller även grundläggande teori om olika glastyper och glaskonstruktioner. Efter kursen ska du veta hur man på ett bra sätt planerar, genomför, utvärderar samt kvalitetsbedömer ett utfört arbete. Den andra delen – MTK Brand – handlar om montage av brandglas. Det är av yttersta vikt att detta sker på ett korrekt sätt. Partiet måste också monteras rätt till anslutande väggkonstruktion för att det ska fungera som avsett. Montaget av brandglas och anslutningar har en helt avgörande betydelse för funktionen. När du har gått kursen blir du MTK behörig. 
Se aktuella kurser

MTK Anvisningar

– kurs för arbetsledare

Kursen MTK Anvisningar är en teoretisk utbildning på två dagar som går igenom regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Till grund för utbildningen ligger MTKs publikationer med grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. Kursen innehåller också teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier. För att en konstruktion med uppgift att förhindra brandspridning ska fungera som avsett måste rätt glas ha valts och monterats på ett riktigt sätt. Det gäller även anslutning till intilliggande konstruktion. När du har gått kursen MTK Anvisningar blir du MTK behörig arbetsledare. 
Se aktuella kurser

Frågor om ansökningsförfarandet

Mikael Lindström
Glasbranschföreningen
08-453 90 71 / mikael.lindstrom@gbf.se

Jessica Blixt
Glasbranschföreningen
08-453 90 77 / jessica.blixt@gbf.se

Skriv ut sidan