Ansök om att bli MTK-auktoriserad

För att du ska kunna ansöka om att bli MTK-auktoriserad krävs att du har gått antingen kursen MTK Montage och brand (kurs för montörer) eller MTK Anvisningar (kurs för arbetsledare). Båda kurserna är på två dagar. För att inte mista din behörighet måste du därefter gå uppföljningskursen MTK 3 inom fem år efter det att du gick någon av de tidigare kurserna. Därefter repeteras kursen (MTK 3) vart femte år.

MTK Montage och brand 

- Kurs för montörer (Montagekurserna bör inte kombineras med arbetsledarkurserna) 

MTK Montage och brand är en praktiskt inriktad kurs med tyngdpunkt på montering av glas och ramverk. Kursen är uppdelad på två delar där den första delen – MTK Montage – innehåller en genomgång av MTKs monteringsanvisningar för isolerrutor och du får även praktiskt genomföra montage av isolerrutor i trä- och aluminiumfönster. MTK Montage innehåller även grundläggande teori om olika glastyper och glaskonstruktioner. Efter kursen ska du veta hur man på ett bra sätt planerar, genomför, utvärderar samt kvalitetsbedömer ett utfört arbete. Den andra delen – MTK Brand – handlar om montage av brandglas. Det är av yttersta vikt att detta sker på ett korrekt sätt. Partiet måste också monteras rätt till anslutande väggkonstruktion för att det ska fungera som avsett. Montaget av brandglas och anslutningar har en helt avgörande betydelse för funktionen. När du har gått kursen blir du MTK behörig. Båda delarna av kursen – MTK Montage och MTK Brand - måste vara avklarade inom en tidsperiod om två år för att du ska bli godkänd.
Se aktuella kurser

MTK Anvisningar

– kurs för arbetsledare. (Arbetsledarkurserna bör inte kombineras med montagekurserna) 

Första delen av kursen MTK Anvisningar går igenom regler och anvisningar för montering av glas och ramverk och du får en teoretisk genomgång av MTKs publikationer. Den innehåller också grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. För att en konstruktion med uppgift att förhindra brandspridning ska fungera som avsett måste rätt glas ha valts och monterats på ett riktigt sätt. Det gäller även anslutning till intilliggande konstruktion. Detta avhandlar kursens andra del. Kursen innehåller teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier samt genomgång av MTKs publikationer. När du har gått kursen MTK Anvisningar blir du MTK behörig arbetsledare. Du måste ha avklarat båda delarna, det vill säga båda dagarna, inom en tidsperiod om två år för att du ska bli godkänd. 

Se aktuella kurser

Frågor om ansökningsförfarandet

Joakim Länder
Glasbranschföreningen
08- 453 90 69 / joakim.lander@gbf.se

Anne Sahlgren
Glasbranschföreningen
08-453 90 75 / anne@gbf.se

Skriv ut sidan