Info till personal som kan komma i kontakt med asbesthaltigt fönsterkitt

2016-04-12

Information till företagsledare i Glasbranschföreningens medlemsföretag med glasmästeriverksamhet

All personal, egen som inhyrd, ska ges en allmän information om riskerna med asbest, var asbest kan förekomma och hur man ska agera vid möjlig asbestförekomst. Detta gäller all verksamhet där företagets personal kan påträffa asbest.

För glasbranschen är det företrädesvis äldre fönsterkitt som är aktuellt. Det senaste årets undersökningar och utredningar avseende asbest i fönsterkitt visar att det är ca 20 procent av äldre fönster som har asbest inblandat i kittet.

Som företagsledare har man enligt Arbetsmiljölagens 3 kapitlet, §3, ett strikt ansvar att informera all personal om asbest enligt ovan.

”Kap 3, Allmänna 3 §
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska för­vissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.
Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. (Paragrafen ändrad genom 2002:585)”

Bifogat denna text finns informationsmaterial i pdf-format. Materialet kan användas som hjälp vid information till alla berörda medarbetare. Informationen tar ca 1 timme. Den kan kompletteras med företagets egna anvisningar om hur ni vill att provtagning ska göras och hur kunder ska informeras.

  • Skriv gärna ut informationen som åhörarkopia till var och en
  • Dokumentera vilka som deltagit på informationen
  • Säkerställ att de som inte var med på informationen så snart som möjligt erhåller samma information

Glasbranschföreningen har en nära och mycket pågående kontakt med Arbetsmiljöverkets handläggare för att få fram anvisningar för arbete med asbest i fönsterkitt. Tills vidare gäller de direktiv som vi kunnat ge om att inget asbestarbete får utföras utan ska göras av företag med tillstånd.

Frågor om asbest och arbetsmiljö kan ställas till:

Joakim Länder, joakim.lander@gbf.se, 08-453 90 69.

Ladda hem informationsmaterialet:

Skriv ut sidan