Personalpolicy

Alla företag bör ha ett anställningsavtal med de anställda där grundläggande villkor ska tas med. Långt ifrån allt bör dock tas med i anställningsavtalet då det finns risk för att avtalet blir för omfattande. För att inte behöva ta med alla detaljer i anställningsavtalet kan det därför vara lämpligt att istället hänvisa till andra dokument som exempelvis Glasmästeriavtalet men även till en s.k. personalpolicy.

Nedan finner du ett utkast till hur en sådan policy kan se ut. Se inte utkastet som ett facit utan snarare som ett hjälpmedel för att skapa tydliga regler för vad som specifikt gäller vid ditt företag. Det finns med andra ord inget krav att man upprättar en personalpolicy men det finns många fördelar:

  • Det är alltid bra att alla inblandande parter vet vad som gäller och att det finns tydliga regler.
  • Vid lönesamtal med de anställda kan det vara bra att sammanställa de förmåner som företaget erbjuder och betalar för i syfte att inte enbart hamna i diskussioner kring lön.
  • Vidare finns en kortfattad beskrivning över de försäkringar och pensioner som företaget ska inbetala enligt Glasmästeriavtalet.
  • Vid upprättandet av ett sådant här dokument ges tillfälle att reflektera över de förmåner som företaget erbjuder de anställda.

Vid framtagandet av denna personalpolicy har Glasmästeriavtalet fått utgöra grunden för delar av dokumentet, dock enbart i kortfattad form. Det är således fortfarande viktigt att veta vad Glasmästeriavtalet stadgar. Generellt ska alla anslutna företag följa minimivillkoren i Glasmästeriavtalet men det går bra att komma överens om, för de anställda, bättre villkor. I utkastet nedan är punkter 2- 14 samt 18 saker som regleras i kollektivavtalet (vilket inte innebär att dessa måste tas med i en personalpolicy, dock så måste de likväl följas). De övriga punkterna är enbart förslag och idéer över vad man kan ta med i sådan här policy. Ta gärna och fyll på med punkter som kan vara viktigt att ha tydliga regler om. 

Läs, begrunda och redigera. Lycka till!

I följande utkast till personalpolicy är de delar som bör ändras utifrån företagets specifika uppgifter markerat med gult, exempelvis företagsnamn, berörd person och olika ersättningsnivåer. Även förklaringar till text är markerat med gult och ska raderas innan promemorian lämnas till de anställda.

 Klicka på länken nedan för att ladda upp personalpolicyn i word-format:

Skriv ut sidan