Bättre företagsklimat i kommunerna men kompetensbristen oroar

UNDERSÖKNING AV SVENSKT NÄRINGSLIV

2019-05-21 12:34

Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. Det område som företagen upplever som mest besvärligt är tillgången på kompetens. En komplicerad fråga med många aktörer, men där  kommunerna skulle kunna göra mer för att se till att de utbildningar som erbjuds i regionen svarar mot företagens behov.

– Glädjande nog, så ser vi att företagen upplever ett förbättrat företagsklimat. Antalet kommuner som får omdömet bra från det lokala näringslivet når sin högsta nivå, 42 stycken. Det är en fördubbling sedan 2016, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer. 

Under samma tid har antalet kommuner som inte når upp till det sammanfattande omdömet ”godtagbart” halverats till 34 stycken. Sammantaget höjer 153 kommuner sitt resultat, medan 137 sänker sina omdömen.

– Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten. Samtidigt är det stora skillnader mellan kommunerna, sammanfattar Christer Östlund.

Lägesbeskrivningen tar avstamp i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning, där drygt 30 000 företagare svarar på frågor om företagsklimatet i sin hemkommun.

Att frågan vinner anklang i kommunleden beror på att de flesta politiker numera har viljan att förbättra företagens förutsättningar att växa och utvecklas, tack vare ett långsiktigt arbete från framför allt Svenskt Näringsliv men också Sveriges Kommuner och Landsting. Ett bra företagsklimat gör kommunen attraktiv att verka och bo i, skatteunderlaget ökar vilket ger bättre förutsättningar att upprätthålla god kommersiell service.

Ta reda på hur det ser ut i din kommun
Drygt 30 000 företagare har i Svenskt Näringslivs årliga enkät betygsatt hemkommunen på en rad områden. De nya enkätresultaten för finns nu på www.foretagsklimat.se. Där kan du också jämföra din kommuns resultat med andra kommuner. 

Läs hela artikeln på svenskatnaringsliv.se

Skriv ut sidan