Kollektivavtalsförhandlingarna fortlöper

Avtal 2017

2017-04-21 13:16

Glasbranschföreningen förhandlar just nu om nya kollektivavtal för såväl arbetare som tjänstemän. Både Glasmästeriavtalet och Tjänstemannaavtalet löper ut 30 april 2017.

Tjänstemannaavtalet: Glasbranschföreningen samförhandlar detta avtal med ett antal andra arbetsgivarorganisationer och de fackliga motparterna är Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Parterna har förhandlingsdagar inplanerade 26-27 april och förhoppningen är att det nya avtalet ska bli klart under dessa dagar, men det kan komma att ta längre tid.

Glasmästeriavtalet: Glasbranschföreningen förhandlar detta avtal med den fackliga motparten Byggnads. Parterna har träffats i denna vecka och har möten inplanerade i nästa vecka samt 3-4 maj med 9 maj som reservdag.

Glasbranschföreningens förhandlingsdelegation meddelar att samtliga avtalsförhandlingar sker i god och konstruktiv anda. Även om båda kollektivavtalen löper ut 30 april är det inte troligt att de nya lönerna är klara till dess. Under kollektivavtalsår brukar därför lönerna behöva höjas retroaktivt en eller två månader efter det att avtalet har löpt ut. När de nya kollektivavtalen är tecknade kommer vi att informera om det på vår webbplats. Vi kommer också att informera om förändringarna i avtalen och de nya lönerna genom mejlutskick till alla berörda medlemsföretag. 

Skriv ut sidan