Opinion

Bevara rot-avdraget

Regeringen sänkte 2016 rot-avdraget från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden, ett beslut som Glasbranschföreningen är starkt kritisk till.

- Det är obegripligt att regeringen valde att försämra rot-avdraget med tanke på alla de fördelar det innebär. Rot-avdraget har bidragit till tusentals vita jobb inom byggsektorn och dessutom innebär det inte en kostnad för samhället, utan tvärt om ger det en positiv skatteeffekt till staten genom skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen. 

Färre företag utför rot-arbeten efter regeringens försämringar av rot-avdraget 

Enligt ny statistik från Skatteverket har regeringens inskränkning av rot-avdraget från årsskiftet lett till en markant minskning av företag som utför rot-tjänster.

Om man jämför februari månad 2015 med samma månad 2016 har antalet företag som utför rot-arbeten minskat med 17 procent. Detta är en minskning från 27 047 företag till 22 548. Antalet kunder har minskat med 27 procent, från 110 260 kunder till 80 067.

- Totalt handlar det alltså om 4 500 företag som inte längre utför rot-arbeten. Det var det här vi varnade för när regeringen presenterade sitt förslag. Nu är det är viktigt att vi följer upp detta och utreder vilka konsekvenser det försämrade rot-avdraget kommer att få. Glasbranschföreningen kommer att fortsätta att arbeta för att politiker och beslutsfattare ska förstå vikten av att bevara och utvidga rot-avdraget, säger Erik Haara.  

Vad gör Glasbranschföreningen för att bevara Rot?

Glasbranschföreningen samarbetar med andra bransch- och arbetsgivarorganisationer för att skapa en enad röst för att bevara och stärka rot-avdraget. Vi skriver debattartiklar, tar fram undersökningar, arrangerar seminarier och producerar informationsmaterial. 

Sifo-undersökning ger tydligt besked
- hälften av byggprojekten kommer att påverkas negativt av sänkningen   

Den ekonomiska kalkylen spelar stor roll för hushållen. Det visar den Sifo-undersökning som gjordes på uppdrag av branschföreningarna inom rot-sektorn i Sverige. Siffrorna visar att hälften av byggprojekten kommer att påverkas negativt vid en sänkning av Rot-avdraget. Ett sänkt rot-avdrag innebär färre uppdrag för företagen, vilket försämrar hela arbetsmarknaden och ger lägre skatteintäkter. Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 26-29 oktober 2015. Totalt intervjuades 2 127 personer i åldrarna 18-79 år. Vägning gjordes på variablerna kön, ålder och region. Webbpanelen var riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekom ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

I regeringens förslag till budget för nästa år föreslås att rot-avdraget ska sänkas från 50 % till 30 % av arbetskostnaden. Vad tycker du om det?

Mycket/ganska bra 23 %
Mycket/ganska dåligt 69 %
Vet ej 8 %

Om den föreslagna sänkningen av rot-avdraget genomförs, kommer det att påverka dina planer på reparationer, ombyggnader eller tillbyggnader framöver?

Ja, i viss/stor utsträckning 46 %
Nej, det spelar ingen roll 46 %
Vet ej 8 %

Undersökningen gjordes på uppdrag av branschföreningarna inom Rot-sektorn i Sverige. Där ingår Glasbranschföreningen, VVS Företagen, Golvbranschen, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Måleriföretagen i Sverige.

Filmklipp

Skriv ut sidan